برچسب زدن: برجام

سیاست

سرنوشت برجام

آینده برجام بسیار نامعلوم است و بستگی به تصمیمات آینده دولت‌های جهان دارد.