فراخوان رئیس مجلس برای مشارکت نخبگان در تدوین لایحه عفاف و حجاب

از همه نخبگان جامعه دعوت می شود درباره  لایحه عفاف و حجاب دیدگاه‌های خود را از طریق سامانه جمع‌سپاری به آدرس majlesyar.parliran.ir که روی پایگاه الکترونیکی مجلس در دسترس قرار گرفته است، به ما ارائه کنند.

ملت بیدار آنلاین| فراخوان رئیس مجلس برای مشارکت نخبگان در تدوین لایحه عفاف و حجاب

از همه نخبگان جامعه دعوت می شود درباره  لایحه عفاف و حجاب دیدگاه‌های خود را از طریق سامانه جمع‌سپاری به آدرس majlesyar.parliran.ir که روی پایگاه الکترونیکی مجلس در دسترس قرار گرفته است، به ما ارائه کنند.