برچسب زدن: اسلام

تحلیل

اسلام در راس یا چیزی دیگر، مسئله این است؟

مشکل اصلی این است که حتی معنای همین مردم نیز در بیان و عمل امثال خاتمی نامشخص است. این جماعت در 88 علیه آرای مردم شورش کردند. یعنی...