ورود سرمایه حقیقی همچنان عامل رشد بورس/ چقدر پول درگیر بازار سهام است

ورود سرمایه حقیقی همچنان عامل رشد بورس/ چقدر پول درگیر بازار سهام است