تحلیل

شلیک به پای خود

عملکردهای نمایندگان مجلس برای مردم اظهر من الشمس می‌باشد و نیازی به این همه ابتکارات خلاقانه برای چنین طرح‌های بدون اولویتی برای رفع...

همه جداشدگان از دولت سیزدهم

در گزارش پیش رو به بررسی نفراتی که به دلایل مختلف اعم از استعفا، عزل یا استیضاح از دولت سید ابراهیم رئیسی جدا شدند، می‌پردازیم.

اسلام در راس یا چیزی دیگر، مسئله این است؟

مشکل اصلی این است که حتی معنای همین مردم نیز در بیان و عمل امثال خاتمی نامشخص است. این جماعت در 88 علیه آرای مردم شورش کردند. یعنی...

نه چپ معمول و نه راست معمول

رهبری مکررا گفته‌اند در امر اقتصاد متخصص نیستند. این چارچوب و پایه باید با دقت و باتوجه به اندیشه و تجربه غربی و تجربه داخلی، مورد...

به افتخار غیرت؛ به افتخار الداغی

به چهره او و لباسی که در زمان شهادت بر تن دارد نگاه کنید. او یک حزب اللهی به معنای معمول نیست. اما براساس یک مفهوم ایرانی و اسلامی...