اثر واقعی افزایش سن بازنشستگی ۱۰ ماه است

این مصوبه مربوط به قانون توسعه پنج ساله است. یعنی صرفا در پنج سال آینده معتبر است. لذا فقط کسانی را متاثر می‌کند که بین ۲۵ تا ۳۰ سال سابقه بیمه دارند.

اثر واقعی افزایش سن بازنشستگی ۱۰ ماه است
افزایش سن بازنشستگی

به گزارش ملت بیدار، مصوبه مجلس شورای اسلامی در موضوع صندوق‌های بازنشستگی مواجه با یک اشتباه در برداشت و بعدا سواستفاده‌ی برخی طرف‌های سیاسی مواجه شده است. مصوبه که به صورت پلکانی برای افراد کارمند و پرداخت کننده بیمه، افزایش میزان سن کار را مصوب کرده، اینطور برداشت شده که سقف ندارد و کسی که در ۱۴۰۲ کارمند شده باید ۱۴۵ ماه یعنی حدود ۱۲ سال بیشتر خدمت کند. درحالیکه این برداشت اشتباه است. 

مصوبه دارای یک سقف افزایشی است. یعنی میزان افزوده شده بیشتر از ۵ سال یعنی ۶۰ ماه نخواهد بود. به ویژه آنکه سقف سنی هم برای آن مشخص شده و زنان در ۵۵ سالگی و مردان در ۶۲ سالگی بازنشسته خواهند شد و بیشتر از ۳۰ سال خدمت نخواهند کرد. یعنی افزایش برای بالاتر از این سن اتفاق نمی‌افتد.

از طرف دیگر باید توجه کرد که قانون مادر تغییر نکرده؛ بلکه این مصوبه مربوط به قانون توسعه پنج ساله است. یعنی صرفا در پنج سال آینده معتبر است. لذا فقط کسانی را متاثر می‌کند که بین ۲۵ تا ۳۰ سال سابقه بیمه دارند. قانون هم برای این افراد به ازای هر سال باقی مانده از خدمت تا سی سال، بین یک تا ۲ ماه اضافه خواهد شد. یعنی مثلا کسی که ۲۷ سال خدمت کرده، به ازای ۳ ماه باقی مانده، باید ۶ ماه بیشتر خدمت کند. ۲۵ سال خدمت که بیشتری میزان افزایشی را دارد، ۱۰ ماه (دو ماه به ازای هر سال باقی مانده) افزایش را خواهند داشت./ پایان پیام