کاهش قیمت گندم و خوراک دام در بازارهای جهانی

کاهش قیمت گندم و خوراک دام در بازارهای جهانی