پرهیز دولت از انتشار شفاف آمار تورم، مورد انتقاد کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی

پرهیز دولت از انتشار شفاف آمارهای مربوط به نرخ تورم، باعث خروج روند انتشار آمارهای اقتصادی از نظم و سیاق گذشته شده است. این موضوع باعث شده است که کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی این پرهیز را موردانتقاد قرار دهند و بر اهمیت شفافیت در انتشار آمارهای اقتصادی تأکید کنند.

پرهیز دولت از انتشار شفاف آمار تورم، مورد انتقاد کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی

ملت بیدار آنلاین| مرکز آمار ایران به دلیل پرهیز از انتشار شفاف آمارهای مربوط به نرخ تورم، به شدت موردانتقاد کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی قرار گرفته است. این پرهیز باعث شده است که روند انتشار آمارهای اقتصادی و به ویژه تورم از نظم و سیاق گذشته خارج شود. گفته می‌شود که دلیل فاصله انداختن در انتشار شفاف آمار تورم این است که می‌خواهند بگذارند نخست روند نرخ تورم کاهشی شود و بعد انتشار منظم آن را از سر بگیرند.

گفته می‌شود که برای پیشگیری از ابرتورم خرداد، دولت سیاست‌هایی را به خرج می‌دهد. این پرهیز از انتشار شفاف آمارهای رسمی، باعث عدم شفافیت و تصمیم‌گیری‌های غلط در معاملات بازار می‌شود و مشکلات زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل می‌کند. از این رو، دولت باید به سمت شفافیت در انتشار آمارهای اقتصادی بروند تا مشکلات کشور را برطرف کند.