برچسب زدن: معاون اول رئیس جمهور

دولت

دولت و مجلس در جنبه‌های مختلف هماهنگ هستند

معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت و مجلس در جنبه‌های مختلف هم راستا و هماهنگ هستند و این هماهنگی در پیشرفت امور کمک بسیاری می‌کند.