برچسب زدن: اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی

تحلیل

فاصله حضرت آقا تا برخی آقایان مسئول

باید به طراحان و موافقان این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه تبریک گفت که در خط فکری حضرت آقا قدم برداشته...