برچسب زدن: ابطحی

مجلس

ابطحی: پیش‌بینی قاطعی دارم که ریاست مجلس همچنان آقای قالیباف...

عضو مجمع روحانیون مبارز: ریاست مجلس آرزوی خوبی است/ نظام حاکمیت با صدر قرارگرفتن افراطی‌گری در مجلس دوازدهم موافق نیست