کارنامه جبهه پایداری در مجلس یازدهم

کارنامه اینان در عرصه طرح‌های مجلس هم قابل توجه است. مهمترین خروجی آنان از کمیسیون فرهنگی بیرون آمده که تحت عنوان بدنام صیانت برای ما شناخته می‌شود.

کارنامه جبهه پایداری در مجلس یازدهم
کارنامه جبهه پایداری در مجلس یازدهم

ملت بیدار آنلاین| مجلس یازدهم یا همان مجلس انقلابی، کارنامه‌ای کم‌نظیر از لحاظ قانون گذاری دارد که سابق براین تا بدین حد نبوده است. اما متاسفانه برخی نمایندگان معدود هم در این مجلس بوده و هستند که انواع اظهارات تنش‌آمیز، مسخره‌آمیز و وهن‌آمیز را داشته‌اند و برای مجلس و نظام هزینه آفریده‌اند. از اینکه در مجلس استخاره می‌گیرند تا عنوان گذاری سگ‌های قلاده بلند بر روی بخشی از جامعه تا سیلی زدن به صورت سرباز راهور در خط ویژه تا مصاحبه در طول روز و تکذیب در طول شب و... . واقعیت این است که این آقایان تنش‌آفرین عموما از اعضای یک نحله سیاسی یا حداقل مورد حمایت آن نحله بوده‌اند؛ جبهه پایداری.

این گروه سیاسی گرچه هم در جامعه انقلابی کوچک هستند و هم در مجلس اقلیت مطلق را دارند، صدایی بلند و پرتوان را در رسانه برای خود دست و پا کرده‌اند. گرچه وقتی حرف‌هایی تا آن حد بی‌منطق و مسخره زده شود، حتما رسانه‌های ضدانقلاب کمال استفاده را می‌برند و در بوق و کرنا می‌کنند تا کلیت نظام را بی‌منطق نشان دهند. 

کارنامه اینان در عرصه طرح‌های مجلس هم قابل توجه است. مهمترین خروجی آنان از کمیسیون فرهنگی بیرون آمده که تحت عنوان بدنام صیانت برای ما شناخته می‌شود. صیانت آینه تمام نمای پایداری در عرصه فرهنگی و اجتماعی است که با بستن و محدود کردن معنا می‌شود. طرح دیگر اینان هم غیرقانونی کردن نگه داشت حیوانات خانگی در منازل است. یعنی برای هر چیزی که مسئله می‌دانند، یک نسخه تجویز می‌کنند؛ ببندیم و جرم‌انگاری کنیم. 

خلاصه باید این غده سرطانی که بالاجبار در لیست تهران قرار گرفتند را جدا از کلیت مجلس انقلابی دانست. اینان فقط هزینه می‌سازند که ان شالله در دوره بعد با آگاهی عمومی شکل گرفته دیگر در مجلس حضور نخواهند داشت.