به نام مردم، علیه حاکمیت

اعتدالیون با تأکید بر توانایی خود در حل مشکلات، سعی در ایجاد تفکری تاریک و کدر از وضع موجود به منظور جمع‌آوری رای مردم دارند.

به نام مردم، علیه حاکمیت
اعتدالیون با تأکید بر توانایی خود در حل مشکلات، سعی در ایجاد تفکری تاریک و کدر از وضع موجود به منظور جمع‌آوری رای مردم دارند.

ملت بیدار آنلاین| تاملی بر برخی مطالب منتشر شده در رسانه‌های نزدیک به حسن روحانی نشان می‌دهد که این رسانه‌ها سعی در تولید هراس اجتماعی از آنچه آن را به عنوان یکدست سازی حاکمیت دو سال اخیر مطرح می‌کنند، به‌کار می‌پردازند و سعی دارند به‌واسطه این بحث‌ها، انحصار داشتن بر قدرت در جمهوری اسلامی و بازگشت به شرایط پهلوی و علت وقوع انقلاب در سال ۵۷ را به میان بیاورند. 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌هایی همچون خبرآنلاین، با طرح ادعای یکدست سازی حاکمیت، شرایط امروز کشور را به پیامدهای سیاست یکدست سازی ارزیایی  کرده و نسبت می‌دهند که تهدیدهای بیشماری را برای کشور به دنبال دارد. در واقع، این رسانه‌ها با کدرسازی آینده کشور، سعی دارند تا باعث ایجاد ترس و هراس در مردم شوند.

طیفی از افراد و نخبگان به نام اعتدالیون، معتقدند که کشور در حال رفتن به مسیری است که در نهایت باعث انقلاب خواهد شد. همچنین، آنان با تأکید بر حذف نیرو‌های واسطه، انحصار قدرت و رشد باندهای مافیایی، اظهار می‌کنند که افق بلند انقلاب اسلامی در حال پایان یافتن است.

طیفی از افراد و نخبگان جریان اصللاحات با تأکید بر سیاه‌نمایی و کدرسازی آینده کشور، به دنبال ایجاد فضای سیاسی برای ایجاد انتخاباتی باب میل خودشان هستند و از طرفی، با پروژه‌های سیاسی و انتخاباتی خود، با معرفی خود به عنوان منجی، سعی در معرفی خود جهت بهبود وضعیت کشور و تأثیر آن بر مردم هستند.

باید توجه داشت که اعتدالیون با کلیدواژه شکست حاکمیت یکدست آن را به عنوان یکی از محورهای انتخاباتی خود در دستور کار خود دارند. به نظر می‌رسد که آنان با ایجاد فضای سیاسی و با استفاده از کلمات مناسب، سعی در جمع‌آوری رای مردم دارند. با این حال، باید توجه داشت که این اظهارات در حالی صورت می‌گیرند که این طیف با نام بردن از مردم در حال عقده‌گشایی علیه حاکمیت هستند. به عبارت دیگر، اعتدالیون با تأکید بر توانایی خود در حل مشکلات، سعی در ایجاد تفکری تاریک و کدر از وضع موجود به منظور جمع‌آوری رای مردم دارند.