اضافه شدن بیش از 50 فروند هواپیما و هلی کوپتر به ناوگان هوایی در 18 ماه گذشته

اضافه شدن بیش از 50 فروند هواپیما و هلی کوپتر به ناوگان هوایی در 18 ماه گذشته