برچسب زدن: مجتبی توانگر

مجلس

نماینده مجلس: تهدید به تصرف و تملک دارایی‌های سکوها نیز...

توانگر در نامه‌ای خطاب به مدیر مسئول کیهان درخصوص سکوهای فضای مجازی: تهدید به تصرف و تملک دارایی‌های سکوها نیز بیش از آن که ترسناک...