برچسب زدن: ظریف

تحلیل

هزینه سازش بیشتر از مقاومت است

تاریخ به خوبی گواه این مسأله است که هر گاه اجازه دادیم دیگران برای ما تصمیم بگیرند و برای خواسته‌های خود التماس کردیم، نه ‌تنها دستاوردی...