برچسب زدن: سعید قاسمی

سیاست

آقای سعید قاسمی چرا تقوا ندارید؟

نقل سعید قاسمی از تحلیل اولیه و ثانویه قالیباف از ماجرا کذب است