برچسب زدن: روزنامه کیهان

سیاست

آینده سیاسی احمدی نژاد

کیهان در واکنش به انتقاداتی که از احمدی نژاد بخاطر سکوتش در برابر جنایت غزه شده است، نوشت: احمدی‌نژاد اگر همچنان بر حرکت در مسیر عقبگرد...