مرکز افکارسنجی پایگاه خبری ملت بیدار بخشی که درآن هرهفته یک سوال را از مخاطبان خود در قالب نظرسنجی می‌پرسد و نتایج آن را هفته بعد برای عموم مخاطبان جهت بهره‌برداری منتشر می‌کند. در این افکارسنجی ما مسائل مهم روز را از منظر جامعیت و مهم بودن مورد سوال قرار می‌دهیم.