فیلم‌های بروز خبری مهم ایران و جهان در موضوعات سیاسی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در ملت بیدار ببینید.