تهران ۵۰ سال بعد

تهران ۵۰ سال بعد چه شکلی خواهد بود؟

تهران ۵۰ سال بعد
تهران ۵۰ سال بعد
تهران ۵۰ سال بعد

به گزارش ملت بیدار، با داغ شدن موضوع هوش مصنوعی تیم تحریریه‌ی ما از هوش مصنوعی تصویرساز بینگ سوال کرد تهران در ۵۰ سال دیگر چه شکلی خواهد بود و نتایج آن قابل مشاهده است.