برچسب زدن: مدیریت شهری و مسکن

جامعه

نقد و بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه ازمنظر جایگاه مدیریت...

دراین یادداشت سعی داریم اختصاصا به مقوله مدیریت شهری و مسکن در برنامه هفتم بپردازیم