برچسب زدن: دریاچه ارومیه

مجلس

نماینده مجلس: دریاچه ارومیه در بحرانی ترین وضعیت ۵۰ سال...

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس تاکید کرد: دریاچه ارومیه در بحرانی ترین وضعیت ۵۰ سال گذشته قرار دارد از این رو احیای دریاچه نیاز...