برچسب زدن: جریان پایداری و شریان

سیاست

اعمال قدرت بر همه

پایداری ها که اکنون سرمست از تصاحب قدرت حتی در پی یک انتخابات با مشارکت حداقلی هستند.