برچسب زدن: صداوسیما

گزارش

صداوسیمای صرفا حزب‌الهی

صداوسیما در مدل جدید مدیریت مخاطبین، نوعی از استراتژی را به کار بسته که صرفا بخش خاصی از جامعه را جذب خود می‌نماید.