برچسب زدن: جامعه

فرهنگ و هنر

تأثیر هنر در جامعه و تربیت فرهنگی

هنر به عنوان یکی از عناصر اساسی جوامع، تأثیر فراوانی بر تربیت فرهنگی و تکوین شخصیت افراد دارد.

یادداشت

ایجاد امید سیاسی در جامعه

به عنوان جامعه‌ای پویا، همگان مسئولیت تقویت امید سیاسی را دارند. ایجاد امید سیاسی در جامعه نیازمند همکاری بین نهادهای سیاسی، رسانه‌ها،...