برچسب زدن: جامعه

یادداشت

ایجاد امید سیاسی در جامعه

به عنوان جامعه‌ای پویا، همگان مسئولیت تقویت امید سیاسی را دارند. ایجاد امید سیاسی در جامعه نیازمند همکاری بین نهادهای سیاسی، رسانه‌ها،...