برچسب زدن: فاطمی امین

سیاست

آیا خبرگزاری «ایرنا» به دنبال انتقام از مجلس پس از استیضاح...

امیدواریم «ایرنا» درصدد نوعی انتقام‌جویی از مجلس به دلیل استیضاح اخیر نباشد که اگر چنین باشد بسیار تأسف‌بار است که یک خبرگزاری مهم‌...