برچسب زدن: دیپلماسی

تحلیل

اولویت اساسی در دوران «سده آسیایی»

بازگشت آسیا به مرکز سیاست جهانی و قدرت‌یابی اقتصادی و سیاسی این قاره یکی از مهم ترین چالش‌های نظم بین‌الملل غرب‌محور در سده بیـست...