بررسی ایمنی پاساژ شانزلیزه/ بازگشایی پارکینگ پاساژ قائم به نفع مردم

بررسی  ایمنی پاساژ شانزلیزه/ بازگشایی پارکینگ پاساژ قائم به نفع مردم