آغاز نصب برچسب نرخ کرایه روی شیشه تاکسی‌های پایتخت

آغاز نصب برچسب نرخ کرایه روی شیشه تاکسی‌های پایتخت