برچسب زدن: نبویان

مجلس

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی: نبویان برابر قالیباف...

حمیدرضا ترقی: فکر نکنم نبویان به دنبال ریاست مجلس باشد.