سینما | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

چرا سینمای سالنی مرده است؟!!

در جایی گفته بودم که سینمای سالنی، مدتهاست در حالت مرگ مغزی به سر میبرد و تنها به زور دستگاه زنده است. اینک با استدلال زیر معتقدم که سینمای سالنی! (در مقابل سینمای غیر سالنی) قطعا مرده است و تنها تغییر روشها و روندهاست که میتواند این سینما را نجات دهد.