شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: کارگر و معلم دو مؤلفه مهم قدرت و پیشرفت کشور است

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: کارگر و معلم دو مؤلفه مهم قدرت و پیشرفت کشور است