۸ کشته و زخمی در حمله راکتی به شهر مرزی ترکیه - ملت بیدار آنلاین

بالا