• یاسر جبرائیلی

    چرا یاسر جبرائیلی اشتباه می کند؟

    رها نمودن بازار ارز با هیچ عقلی همخوان نیست. اما راه‌حل آن چیزی که جبرائیلی می‌گوید نیست. این راه حل قبلا تجربه شده و نتیجه‌اش هم مشخص است