چرا گزارشی از عملکرد مدیریت شهری در دور پنجم ارائه نشد؟/ تا پایان سال ۱۴۰۱ تمام گزارشات حسابرسی را تکمیل خواهیم کرد - ملت بیدار آنلاین

چرا گزارشی از عملکرد مدیریت شهری در دور پنجم ارائه نشد؟/ تا پایان سال ۱۴۰۱ تمام گزارشات حسابرسی را تکمیل خواهیم کرد

عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گزارش حسابرسی در سال های ۹۶ تا ۹۹ در شورا ارائه نشده است گفت:مردم حق داشتند که بدانند شرکت ها و سازمان های شهرداری در طول چهار سال دوره قبل چه عملکردی داشته اند.

بالا