چرا دولت در کابینه سهمی برای کردها و اهل سنت تعیین نکرده است؟ - ملت بیدار آنلاین

بالا