چرا تولید؟! - ملت بیدار آنلاین

چرا تولید؟!

طبق برنامه باید درسال ۲۰۱۸ با بکارگیری فناوریهای نوین و توسعه فعالیتهای تولیدی دانش بنیان به تولید ثروت و اشتغال پایدار دست پیدا می کردیم، امری که اگر اعتماد دولتمردان دولت قبل به نسخه های تجویزی غرب نبود تا بحال محقق شده بود.

بالا