چایکاران - ملت بیدار آنلاین

پرداخت ۸۵ درصد از مطالبات چایکاران در کشور

رئیس سازمان چای کشور با تاکید بر لزوم پرداخت مطالبات چایکاران در کشور گفت: ارزش برگ سبز چای تولید شده در کشور ۹۴۹ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۸۱۳ میلیارد تومان معادل ۸۵ درصد آن به چایکاران پرداخت شده است.

بالا