پاکستان: تنها پس از اجماع کشورهای منطقه حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسیم - ملت بیدار آنلاین

بالا