• نماینده مجلس: بحث عفاف و حجاب خط قرمز ماست

    علی بابایی کارنامی: اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نظارت به جای دخالت در کار مجلس بر عملکرد دستگاه ها نظارت می کردند امروز بحث عفاف و حجاب تبدیل به مقوله سیاسی و دوقطبی نمی شد