عدم اجرای طرح تفصیلی، شهر اراک را قفل کرده است | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین