ضرورت کمک اعتباری و بودجه ای برای تجهیز بیمارستان های استان لرستان | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین