ضرورت حضور بیش از پیش بنیاد مستضعفان در روستاهای جنوب تهران | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین

ضرورت حضور بیش از پیش  بنیاد مستضعفان در روستاهای جنوب تهران

عضو مجمع نمایندگان استان تهران در دیدار با رئیس بنیاد مستضعفان بر ضرورت حضور بیش از پیش بنیاد مستضعفان در روستاهای جنوب تهران تأکید و تصریح کرد: به دلیل مشکلات و کمبودها خواستار ایفای مسئولیت های اجتماعی بنیاد مستضعفان در این مناطق هستیم.