شناسنامه به روز معادن کردستان تدوین شود | پایگاه تحلیلی خبری ملت بیدار آنلاین