خواهر رهبر کره شمالی، سئول را به حمله اتمی تهدید کرد - ملت بیدار آنلاین

بالا