خروج نظامیان آمریکایی تأثیری بر امنیت عراق نخواهد داشت - ملت بیدار آنلاین

بالا