خروج روح از بدن - ملت بیدار آنلاین

احساس تجربه عجیب خروج روح از بدن

آنها ادعا می کنند جسم خودشان را بالای سرشان دیده اند و عده ای دیگر از این آدم ها می گویند وقتی در یک جا ثابت ایستاده بوده اند، جسم خودشان را دیده اند که به سمت یک نور کشیده می شده است.

بالا