خانه لرزاده - ملت بیدار آنلاین

«خانه معمار» به اتاق فکر شهرسازی و معماری تبدیل می‌شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران از تحویل خانه استاد لرزاده با عنوان «خانه معمار» به شورای راهبردی خبر داد و گفت: این خانه، به اتاق فکری بــه منظــور تــرویج معمــاری ایرانــی – اســلامی و نجات شهر از ناهنجاری های معماری و شهرسازی تبدیل می‌شود.

بالا