حکمرانی نوین - ملت بیدار آنلاین

فیاضی: حکمرانی نوین یعنی سازگار شدن با دنیای هوش مصنوعی‌/ چالشی جدید برای حکومت‌ها

رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی گفت:‌ وقتی پدیده هوش مصنوعی که غالباً مصنوع جریان سلطه است با فراگیری در زمینه‌های مختلف درشبکه‌سازی دست به بازیگری زد، این هشدار برای حاکمیت‌ها بود. اگر حاکمیتی توانست خود را بازتعریف کند موفق است.

بالا